Smilgų g. 4, Molėtai
Integralios pagalbos projektas
Socialinė globa asmens namuose
Projektas ,,Integralios pagalbos teikimas Molėtų rajone“
Socialinių paslaugų teikimas
smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose!
Socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (šeimoms), t.y. neįgaliesiems, daugiavaikėms šeimoms, vienišoms motinoms, krizes, smurtą patiriantiems Molėtų gyventojams.
Socialinio taksi
paslaugų teikimas Molėtų neįgaliesiems
Projekto vykdytojas Molėtų socialinės paramos centras projektą vykdo kartu su partneriu Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga.

Molėtų
Socialinės paramos centras

Molėtų socialinės paramos centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.Centro pagrindinė veiklos rūšis – socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu.Centro veiklos tikslas – teikti socialines paslaugas asmenims ir šeimoms, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Centro teikiamos paslaugos

Dažnai užduodami Klausimai

1.Kas yra laikino atokvėpio paslauga?

Tai trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims (toliau - Tikslinė grupė), kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.

Pagalbos į namus paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose

Kreipiantis dėl pagalbos į namus paslaugų asmuo ar suinteresuoti asmenys užpildo prašymą, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, kitus dokumentus atsižvelgiant į konkrečią pareiškėjo situaciją (gydytojų išrašai, įgaliojimų kopijos ir kt.)

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Mokėjimas už paslaugas asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.