Smilgų g. 4, Molėtai
[name]

Projektai

Pradedamas vykdyti projektas „Integralios pagalbos teikimas Molėtų rajone“

Molėtų socialinės paramos centras 2016 m. spalio 5 d. pasirašė su Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos teikimas Molėtų rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0031. Projektui įgyvendinti skiriama 156000,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai eurų).
Projekto trukmė – 31 mėnesis (iki 2019 m. gegužės 4 d.).
Projekto metu numatoma teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas (socialinės globos ir slaugos) darbingo amžiaus neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, siekiant neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims teikti kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu asmens namuose, bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.
Šio projekto metu bus sukurtos dvi mobilios komandos į kurios sudėtį įeis slaugytojas, penki slaugytojo padėjėjai, socialinis darbuotojas, keturi socialinio darbuotojo padėjėjai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu socialinės globos ir slaugos namuose paslaugos bus suteiktos 20 asmenų ir 14 šeimos narių bus suteiktos konsultacijos slaugos ir globos klausimais, užtikrinant neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius. Konsultacijas ir kokybišką integralios pagalbos teikimą užtikrins darbuotojai, projekto įgyvendinimo laikotarpiu įgiję mokymosi metu naujų kompetencijų. Projekto metu bus įgytos 2 transporto priemonės, įranga, sanitarinės ir higienos prekės, skirtos mobiliųjų komandų darbo organizavimui. Siekiant skatinti neformalią pagalbą, bus telkiami bendruomenės nariai, savanoriai.
Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, gali kreiptis į Molėtų socialinės paramos centrą (Graužinių g. 2, molėtai, tel. 8 383 514 87).

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.
 

Socialinio taksi paslaugų teikimas Molėtų neįgaliesiems

Molėtų socialinės paramos centras 2020 m. vasario 20 d. pasirašė su Europos socialinio fondo agentūra iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0184 ,,Socialinio taksi paslaugų teikimas Molėtų neįgaliesiems“ sutartį. Projektui įgyvendinti skiriama 17966,28 Eur.
Projekto trukmė – 27 mėnesiai.
Projekto metu numatoma teikti socialinio taksi paslaugas Molėtų neįgaliems.
Projekto vykdytojas Molėtų socialinės paramos centras projektą vykdo kartu su partneriu Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga.
Projekto laikotarpiui įdarbintas socialinio taksi vairuotojas teikia socialinio taksi paslaugas Molėtų neįgaliesiems projekto partnerio automobiliu Volkswagen Caddy, kuris yra pritaikytas žmonėms, turintiems negalią.
Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie socialinio taksi paslaugas ir norintys pasinaudoti socialinio taksi pasaugomis, gali kreiptis į Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkę Marytę Baliūnaitę tel. nr. 8 383 52734 arba mob. nr. 8 652 91541dėl grafiko sudarymo.

,,Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų“.

Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose

 

Iš  2014–2020 m. ES fondų finansuojamas projektas „Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose“ skirtas darbingiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (šeimoms), t.y. neįgaliesiems, daugiavaikėms šeimoms, vienišoms motinoms, krizes, smurtą patiriantiems Molėtų  gyventojams. Siekiant paslaugų prieinamumo didinimo socialinėje atskirtyje esantiems asmenims (šeimoms), numatoma plėtoti socialines paslaugas Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų krizių centre. Projektas bus vykdomas 2020 m. kovo mėn. - 2022 m. rugsėjo mėn., paslaugas gaus 30 tikslinės grupės dalyvių. 

 
Projekto vykdymo laikotarpiu bus išplėstos laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugos: atliktas smulkus remontas nenaudojamose patalpose, įsigyta buitinės technikos, baldų, kompiuterių. Intensyvią krizių įveikimo ir psichosocialinę pagalbą teiks psichologas ir socialinis darbuotojas. Projekto vykdymo laikotarpiu dirbs savanoris, kuris savo veikla prisidės prie projekto vykdymo proceso. Užtikrinant projekto tęstinumą, t.y. 5 metus projekto lėšomis suremontuotose krizių centro patalpose bus toliau teikiamos bendrosios ir specialios paslaugos.
 
Planuojama išnaudoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes su projekto partneriais Molėtų socialinės paramos centru ir  Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, kurie prisidės prie projekto vykdymo. Numatoma atlikti informacijos sklaidą apie išplėstas  paslaugas: publikuoti straipsnius vietinėje spaudoje, pateikti informaciją savivaldybės, pareiškėjo ir partnerių interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, besiribojančio rajono teritorijoje. 
 
Planuojama, kad paslaugas gavę asmenys jausis mažiau socialiai pažeidžiami, lengviau įveiks sunkumus, gaus savalaikę pagalbą krizės metu, sutvirtins turimus socialinius įgūdžius, įsigalins savarankiškai spręsti problemas, pagerės jų gyvenimo kokybė. Sumažės atvejų, kai mažamečiai vaikai atskiriami nuo tėvų dėl smurto artimoje aplinkoje, tėvų negalios ar įgūdžių stokos savarankiškai pasirūpinti vaikais.
 
 
Išsamesnė informacija ir pasiteiravimui tel. Nr. 8-659-75210, el. paštas maziukai5@moletuvaikai.lt
Adresas Smilgų g. 4, Molėtai.
 

Užbaigtas projektas „Socialinio taksi paslaugų teikimas Molėtų neįgaliesiems“

Molėtų socialinės paramos centras 2020 m. vasario 20 d. pasirašė su Europos socialinio fondo agentūra iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0184 ,,Socialinio taksi paslaugų teikimas Molėtų neįgaliesiems“ sutartį. Projektui įgyvendinti skiriama 17966,28 Eur. Buvo numatyta projekto trukmė – 27 mėnesiai, tačiau projektas buvo pratęstas dar 6 mėnesiams. Projekto metu buvo teikiamos socialinio taksi paslaugos Molėtų neįgaliems. Projektas buvo vykdytas kartu su partneriu Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga. Projekto laikotarpiui buvo įdarbintas socialinio taksi vairuotojas, kuris teikė socialinio taksi paslaugas Molėtų neįgaliesiems projekto partnerio automobiliu Volkswagen Caddy, pritaikytu žmonėms, turintiems negalią. 2022 m. liepos 31 dieną projektas sėkmingai pabaigtas. Projektas buvo finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Iš planuotų 100 tikslinės grupės asmenų paslaugos suteiktos 100 asmenų (rodiklis pasiektas). Projekto metu buvo vykdoma ir savanoriška veikla – 2 savanoriai asistavo neįgaliesiems, kuriems reikėjo pagalbos kelionės metu. Iš planuotų 184 valandų iki projekto pabaigos, t.y. iki 2022 m. liepos 31 d. savanoriauta net 240 val. (rodiklis viršytas). Projekto metu veiklos buvo viešinamos: Molėtų socialinės paramos centro patalpose ir Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose pakabinti A3 formato plakatai, informacija patalpinta https://www.moletuspc.lt svetainėje, atspausdinti 2 straipsniai Molėtų krašto laikraštyje ,,Vilnis“ apie ES ir valstybės lėšomis įgyvendinamą projektą. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. yra užtikrinamas projekto tęstinumas. Pagal sutartinį įsipareigojimą socialinio taksi paslaugos turi būti teikiamos 5-erius metus po projekto pabaigos 10 val. per mėnesį. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. socialinio taksi tęstines paslaugas gavo 13 neįgaliųjų, o savanoriai savanoriavo jau 20 val. Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie socialinio taksi tęstines paslaugas ir norintys pasinaudoti socialinio taksi pasaugomis, gali kreiptis į Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkę Marytę Baliūnaitę tel. nr. 8 383 52734 arba mob. nr. 8 652 91541 dėl grafiko sudarymo.

Projektas ,,Kompleksinės paslaugos (KOPA) Nr. 07-007-P-0001

 

 

Molėtų socialinės paramos centras nuo birželio mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje. Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. Molėtų socialinės paramos centras kartu su projekto vykdytoju - Europos socialinio fondo agentūra - įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas. Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį. Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į Molėtų socialinės paramos centrą Smilgų g. 4, Molėtai, kontaktinis asmuo – Neringa Šiaulienė (koordinatorė prevencinių ir kompleksinių paslaugų teikimui), tel. nr. 8 607 90048, n.siauliene@parama.moletai.lt (https://moletuspc.lt/kontaktai/kontaktai ) Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa Projekto finansavimo suma: 60 018 043,84 Eur. Molėtų socialinės paramos centrui iš projekto skirta iki 450720,19 Eur. Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos  fondų investicijų programos lėšomis. Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139