Smilgų g. 4, Molėtai
[name]

Pranešimai

Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose

/media/image/kuriame_lietuvos_ateiti.jpg

Nuo 2020 m. kovo mėnesio Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai įgyvendina projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181 “Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose”, kuris yra 85 proc. lėšų finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, papildomai 7,5 proc. lėšų gaunama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Projektas parengtas Molėtų miesto vietos veiklos grupės “Molėtų aitvarai” kvietimu įgyvendinti Molėtų miesto vietos plėtros Strategiją siekiant mažinti miesto gyventojų socialinę atskirtį. Projekto tikslas- išplėsti Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų krizių centro skyriaus socialines paslaugas ir sudaryti palankias sąlygas teikti socialinę pagalbą darbingiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir šeimoms, t. y. neįgaliesiems tėvams, daugiavaikėms šeimoms, vienišoms mamoms, socialinius sunkumus išgyvenančioms šeimoms, smurtą patiriantiems ir dėl to patekusiems į socialinę atskirtį asmenims. Projektas bus vykdomas 2022 m. gruodžio mėn., paslaugas gaus 30 tikslinės grupės dalyvių. Projekto vykdymo laikotarpiu bus išplėstos laikino apgyvendinimo paslaugos: atliktas smulkus remontas nenaudojamose patalpose, įsigyta buitinės technikos, baldų, kompiuterių. Intensyvios krizių įveikimo ir psichosocialinės pagalbos paslaugoms teikti numatoma įdarbinti psichologą ir socialinį darbuotoją. Projekto vykdymo laikotarpiu dirbs savanoris, kuris savo veikla prisidės prie projekto vykdymo proceso. Užtikrinant projekto tęstinumą, t.y. 5 metus projekto lėšomis suremontuotose krizių centro patalpose bus toliau teikiamos bendrosios ir specialios paslaugos. Planuojama išnaudoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes su projekto partneriais Molėtų socialinės paramos centru ir Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, kurie prisidės prie projekto vykdymo. Numatoma atlikti informacijos sklaidą apie išplėstas paslaugas: publikuoti straipsnius vietinėje spaudoje, pateikti informaciją savivaldybės, pareiškėjo ir partnerių interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, besiribojančio rajono teritorijoje. Planuojama, kad paslaugas gavę asmenys jausis mažiau socialiai pažeidžiami, lengviau įveiks sunkumus, gaus savalaikę pagalbą krizės metu, sutvirtins turimus socialinius įgūdžius, įsigalins savarankiškai spręsti problemas, pagerės jų gyvenimo kokybė. Sumažės atvejų, kai mažamečiai vaikai atskiriami nuo tėvų dėl smurto artimoje aplinkoje, tėvų negalios ar įgūdžių stokos savarankiškai pasirūpinti vaikais. Pagalbos ar dėl detalesnės informacijos kreiptis tel. 8-682-26611 arba darbo dienomis adresu: Smilgų g. 4, Molėtai.

 

Socialinis taksi

Socialinis taksi Molėtų socialinės paramos centras kartu su projekto ,,Socialinio taksi paslaugų teikimas Molėtų neįgaliesiems“ partneriu Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga nuo 2020 m. liepos 1 d. vykdė socialinio taksi paslaugas Molėtų miesto neįgaliesiems, pagal 2020 m. vasario 20 d. finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0184 ,,Socialinio taksi paslaugų teikimas Molėtų neįgaliesiems“). Projektui įgyvendinti buvo skirta 17966,28 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Ši paslauga prigijo ir tapo labai naudinga Molėtų miesto neįgaliesiems, nuo projekto pradžios iki kovo 31 d. socialinio taksi paslauga pasinaudojo 78 asmenys. Automobilis Volkswagen Caddy yra pritaikytas žmonėms, turintiems judėjimo negalią, judantiems tik vežimėlių pagalba. Projekto pabaiga buvo numatyta š.m. gegužės 20 d., tačiau projektas buvo pratęstas iki š.m. liepos 24 d. Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie socialinio taksi paslaugas ir norintys pasinaudoti socialinio taksi pasaugomis, gali kreiptis į Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkę Marytę Baliūnaitę tel. nr. 8 383 52734 arba mob. nr. 8 652 91541 dėl grafiko sudarymo.

ASMENINĖS PAGALBOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS

Socialinės paramos centras informuoja, kad pasibaigus Asmeninio asistento projektui, Molėtų r. savivaldybėje toliau teikiama asmeninė pagalba neįgaliesiems. Dalijamės informacija, kurią paskelbė Molėtų r. savivaldybės administracija savo svetainėje:
Projektas baigėsi, bet asmeninės pagalbos paslaugos neįgaliesiems tęsiasi, yra naujovių. 
Projekto finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajone“ pasibaigus laikotarpiui, kuriuo buvo teikiamos nemokamos asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems, Molėtuose pradėtos teikti asmeninės pagalbos paslaugos. Šių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo tvarkos aprašą patvirtino Savivaldybės administracijos direktorius, paslaugą teikia Socialinės paramos centras, o prašymai ir dokumentai priimami Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje.

Gavus prašymą ir nustačius asmeninės pagalbos poreikį bei ją skyrus, gyventojui reikės sudaryti sutartį su Socialinės paramos centru, kurioje bus nustatytas individualus asmeninės pagalbos būdas, valandų skaičius ir mokėjimo dydis. Ar asmeniui šios paslaugos bus teikiamos mokamai, jei taip - mokėjimo už paslaugas dydis priklausys nuo asmens gaunamų pajamų ir finansinių galimybių.
Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.
Gauti asmeninę pagalbą turi teisę asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba, o prioritetas teikiamas asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo ugdymo programas, dirba arba ieško darbo Užimtumo tarnybos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis, gyvena vieni.
Telefonai pasiteirauti: dėl paslaugos teikimo - 8 607 90336; dėl prašymų ir dokumentų pateikimo – (8 383) 54794.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose

2022 m. kovo 31 dieną baigėsi projektas ,,Integralios pagalbos teikimas Molėtų rajone“, kuris buvo finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis ir vykdomas pagal Molėtų socialinės paramos centro 2016 m. spalio 5 d. ir Europos socialinio fondo agentūros pasirašytą sutartį dėl projekto ,,Integralios pagalbos teikimas Molėtų rajone“ finansavimo Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0031.
Nuo 2017 metų kovo 15 dienos iki vasario pradžios buvo suteiktos integralios pagalbos paslaugos 62 paslaugų gavėjams, dirbo 2 komandos, sudarytos iš slaugos ir socialinių paslaugų specialistų. Paslaugų vykdymui iš projekto lėšų buvo įsigyti 2 automobiliai bei įvairi įranga paslaugų gavėjų slaugai ir globai jų namuose. Projektui įgyvendinti buvo skirta 305 260 Eur (Trys šimtai penki tūkstančiai ir du šimtai šešiasdešimt eurų).
Pasibaigus integralios pagalbos projektui, Molėtų socialinės paramos centras toliau teikia dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. Jei paslaugų gavėjams yra poreikis slaugos paslaugoms asmens namuose, tokias paslaugas pagal sutartį įsipareigojo teikti Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.

Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie dienos socialinę globą gali kreiptis į Molėtų socialinės paramos centro socialinę darbuotoją dienos socialinei globai Ievą Stasiūnienę tel. nr. 860791956 arba i.stasiuniene@parama.moletai.lt 

Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos išsaugojimas ir gerinimas

2020 m. spalio – gruodžio mėnesiais Molėtų socialinės paramos centras vykdė projektą ,,Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos išsaugojimas ir gerinimas“, kurį finansavo Molėtų rajono savivaldybė iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Finansavimo suma: 640 eurų (Šeši šimtai keturiasdešimt eurų). Tikslinė grupė: įvairūs specialistai, darbuotojai ir šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus, susiduriančios su įvairiais sunkumais. Organizuotos išvykos į Ignalinos baseiną (13 tėvų ir 32 vaikams), taip pat į haloterapijos procedūras Molėtų ligoninėje (42 suaugusiems ir 23 vaikams).

Pagal šį projektą socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis, atvejo vadybininkai, lankomosios priežiūros darbuotojai, integralios pagalbos darbuotojai, asmeniniai asistentai dalyvavo psichologės med. psichoterapeutės Rūtos Misiulienės paskaitoje apie darbuotojų psichinės sveikatos stiprinimą, bandant nepalūžti ir išlikti sveiku įvairiomis aplinkybėmis, ypač aktualiomis pandemijos dėl koronaviruso grėsmės metu.