Smilgų g. 4, Molėtai
[name]

Paslaugos

Molėtų socialinės paramos centro teikiamos paslaugos:

Bendrosios socialinės paslaugos:

- Informavimas;

- Konsultavimas;

- Tarpininkavimas ir atstovavimas;

- Transporto organizavimas (taip pat spec. transporto ir socialinio taksi paslaugos)

Specialiosios socialinės paslaugos:

- Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

- Socialinė priežiūra šeimoms;

- Pagalba į namus;

- Dienos socialinė globa asmens namuose.

Kitos socialinės paslaugos:

- Techninės pagalbos priemonių išdavimas;

- Dokumentų dėl socialinės globos paslaugų skyrimo rengimas;

- Dokumentų dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems rengimas;

- Laikino atokvėpio paslaugų suaugusiems su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimas;

- Asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymas;

- Asmeninės pagalbos paslaugų teikimas.

Techninės pagalbos priemonės

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaka sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdimuisi, darbinei veiklai.
Teisės aktai, reglamentuojantys techninės pagalbos priemonėmis:
• Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
• Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “pakeitimo“(nauja redakcija).

Įsigyti techninės pagalbos priemones turi teisę:
• asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
• asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
• asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
• asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
• asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).
Asmuo, norintis įsigyti techninės pagalbos priemonę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
• nustatytos formos prašymą (prašymas pildomas įstaigoje);
• asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
• išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių);
• neįgaliojo pažymėjimą, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia.

Dėl techninių pagalbos priemonių prašome kreiptis į Socialinės paramos centro socialinę darbuotoją Sandrą Kaušinienę, mob. +370 607 90382 el.p. sandra.kausiniene@moletuspc.lt

Atmintinė dėl transporto organizavimo paslaugų

Pagalba į namus

Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.
Pagalbos į namus paslaugos poreikio nustatymo, skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo Molėtų rajono gyventojams tvarką, asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimą, mokėjimą už pagalbos į namus paslaugą bei skundų nagrinėjimą reglamentuoja Molėtų socialinės paramos centro pagalbos į namus paslaugos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:
• suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
• senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
• kiti asmenys ir šeimos, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.

Kreipiantis dėl pagalbos į namus reikia pateikti:
• asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo užpildytą prašymą - paraišką;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
• neįgaliojo ar senatvės pensininko pažymėjimą.

Pagalba į namus skiriama:
• nustačius asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį;
• priėmus sprendimą asmeniui (šeimai) skirti pagalbą į namus:
• pasirašius pagalbos į namus paslaugos teikimo sutartį.

Pagalbos į namus paslaugos kaina –10,70 Eur/val.

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugą:
• mokėjimas už pagalbos į namus paslaugos dydis nustatomas, atsižvelgiant asmens (šeimos) pajamas ir gali būti nustatytas tik pinigine išraiška;
• asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (1 VRP – 176 Eur), pagalba į namus paslauga teikiama nemokamai;
• atskaičiuos nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbos į namus paslaugos dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį;
• asmenys (šeimos), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, už teikiamas pagalbos į namus paslaugas moka:
1. jei pajamos nuo 2 iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio – 30 procentų pagalbos į namus paslaugos kainos;
2. jei pajamos nuo 3 iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio – 50 procentų pagalbos į namus paslaugos kainos;
3. jei pajamos nuo 4 iki 5 valstybės remiamų pajamų dydžio – 50 procentų pagalbos į namus paslaugos kainos;
4. jei pajamos virš 5 valstybės remiamų pajamų dydžio – 100 procentų pagalbos į namus paslaugos kainos.
• mokėjimo dydis apskaičiuojamas per mėnesį suteiktų paslaugų valandų skaičiaus dauginant iš pagalbos į namus paslaugos valandos kainos;

Dėl pagalbos į namus paslaugos prašome kreiptis į Socialinės paramos centro vyriausiąją socialinę darbuotoją Jurgitą Šaučiūnę, tel. +370 607 90013, el.p.: jurgita.sauciune@moletuspc.lt

Laikino atokvėpio paslaugos

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. B6-793 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja laikino atokvėpio paslaugos teikimo Molėtų rajono savivaldybėje tvarką.

Laikino atokvėpio paslauga - trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims (toliau - Tikslinė grupė), kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.

Šias paslaugas gali gauti:

  • vaikų su negalia iki 18 m. tėvai, globėjai, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  • suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimieji, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį, kuriam nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti organizuojama kaip socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa ir teikiama asmens namuose ir (arba) socialinių paslaugų įstaigoje.
Numatyta, kad laikino atokvėpio paslaugas savivaldybėje teiks Molėtų socialinės paramos centras ir Alantos senelių globos namai.
Norintys pasinaudoti laikinojo atokvėpio paslauga turėtų kreiptis į Molėtų socialinės paramos centrą, Smilgų g. 4, Molėtai. Informacija tel nr. +370 607 90013.

Tvarkos aprašas