Smilgų g. 4, Molėtai
[name]

Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, taip pat šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus, mėginimus nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitus grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Molėtų socialinės paramos centru arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiančio savarankiškai dirbančio asmens statusą turinčio asmens ar asmens, priklausančio įstaigos administraciniam, valdymo ar priežiūros organui, arba bet kurio fizinio asmens, teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Molėtų socialinės paramos centro vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

Pažeidimas – Molėtų socialinės paramos centre galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Asmenys, galintys teikti informaciją apie pažeidimus.

Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Molėtų socialinės paramos centre gali pateikti bet kuris fizinis asmuo, kurį su Molėtų socialinės paramos centru sieja ar siejo tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, ar asmuo, priklausantis įstaigos administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

 

Vidinis pranešimų kanalas, kuriuo galima pateikti informaciją apie pažeidimą: pranesk@parama.moletai.lt

Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos Asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrinamas asmens konfidencialumas ir draudimas daryti jų atžvilgiu neigiamą poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo pateikęs pranešimą apie pažeidimą tarnyboje buvo pripažintas pranešėju, ar ne. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai:

1) to raštu prašo informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo;

2) informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens pateikia informacija yra žinomai melaginga. Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą.

Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pagrindinis teisės aktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

 

Atsakingo asmens kontaktai Molėtų socialinės paramos centre

Praneškite apie korupciją Molėtų socialinės paramos centro atsakingam asmeniui už korupcijos prevenciją socialinei darbuotojai Sandrai Kaušinienei, el. paštas: s.kausiniene@parama.moletai.lt telefono nr. +37060790382.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis); faksu (8 5) 266 3307;

Galite pateikti pranešimą apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą arba užpildyti Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą ir siųsti elektroniniu paštu: pranesk@stt.lt

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Vaizdo medžiaga:

1. „Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“. Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig

2. „Korupcijos rizikos: ES lėšų administravimas ir panaudojimas“. Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=fAnIp6pfKyY

3. „Korupcijos rizikos: ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė“ . Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=GFaDNLEuCMQ&t=13s

4. „Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“. Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0

5. „Korupcijos rizikos: aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas“. Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY&t=6s